Regulamin sprzedaży karnetów

Regulamin sprzedaży karnetów na warszawską edycję 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

 1. Definicje

  1.1. „Festiwal” - 20. warszawska edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, organizowana w dniach 12-21 maja 2023 r.
  1.2. „Uczestnik” – osoba biorącą udział w Festiwalu. Uczestnikiem są wyłącznie osoby, które posiadają spersonalizowany „Karnet”. 
  1.3 „Organizator” – organizator Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity - Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568
  1.4. „Karnet” - karnet na 20. warszawską edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, to odpłatny identyfikator zawierający imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika, upoważniający do uczestnictwa w Festiwalu. Karnet upoważnia do otrzymania „Wejściówki” na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach „Festiwalu”. 
  1.5. „Operator” – podmiot niezależny od Organizatora zajmujący się sprzedażą „Karnetów”. Operatorem jest Eventim Sp. z o.o. z siedzibą w przy Al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000213454,  REGON: 015765917, NIP: 5262774751
  1.6. „Wejściówka” – to bilety wstępu na seanse filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy w ramach Festiwalu. Wejściówki są wydawane  „Centrach Festiwalowych”. 
  1.7. „Centrum Festiwalowe” – punkt obsługi Uczestników ulokowany w  poszczególnych kinach, w których organizowany jest „Festiwal”. Centra Festiwalowe są odpowiedzialne za wydawanie „Wejściówek” Uczestnikom; 
  1.8. „Operator systemu płatniczego” – serwis dotPay, prowadzony przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda    w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068.
 2. Zakup „Karnetu” jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem „Operatora”. Organizator jak również Operator w celu zakupu Karnetu udostępnią formularze zakupowe na prowadzonych przez siebie stronach internetowych.  

 3. W celu zakupu karnetu na stronie internetowej Organizatora niezbędne jest:

  3.1. wypełnienia o wszystkie wymagane dane formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronnie Organizatora dostępnej pod adresem: KUP KARNET. W szczególności podania danych zawierających imię i nazwisko Uczestnika.
  3.2. dokonania płatności, którą należy uiścić od razu po złożeniu zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej za pośrednictwem Operatora systemu płatniczego. Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane.
  3.3. akceptacji wymaganych dokumentów oraz regulaminów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. W celu zakupu karnetu na stronie internetowej Operatora niezbędne jest:

  4.1. wypełnienia o wszystkie wymagane dane formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronnie Operatora dostępnej pod adresem: www.eventim.pl/20mdag. W szczególności podania danych zawierających imię i nazwisko Uczestnika.
  4.2. dokonania płatności zgodnie z dostępnymi metodami płatności na stronie Operatora. 
  4.3. szczegółowe informacje o zasadach nabycia Karnetów za pośrednictwem Operatora znajdują się na stronie „Operatora” oraz w Regulaminie Operatora dostępnym pod adresem https://www.eventim.pl/campaign/terms/
  4.4. „Operator” może wystawić fakturę za zakup „Karnetu” – po zgłoszeniu chęci otrzymania faktury w formularzu rejestracyjnym przez osobę kupującą „Karnet”.
 5. Po wypełnieniu oraz przesłaniu formularza rejestracyjnego nie ma możliwości zmiany wprowadzonych danych. Osoba wypełniająca formularz, zobowiązana jest do należytego jego wypełnienia oraz zachowania szczególnej ostrożności. Osoba wypełniająca formularz odpowiada za wszelkie błędy/omyłki/nieścisłości w wprowadzonych w formularzu danych, a Organizator oraz Operator nie ponoszą odpowiedzialności za błędy/omyłki/nieścisłości wprowadzone w formularzu rejestracyjnym.    

 6. Po wypełnieniu procedury opisanej w pkt. 3 lub 4 należy dostarczyć do Organizatora zdjęcie Uczestnika, które zostanie umieszczone na ”Karnecie”. Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela „Karnetu”,. Zdjęcie należy wysłać Organizatorowi na adres mailowy: ewelina@againstgravity.pl nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 r. Wiadomość e-mail powinna zawierać w tytule: "Karnet + imię i nazwisko”, w treści maila należy podać numer zamówienia, który jest widoczny w elektronicznym bilecie Ticketdirect, który można pobrać po dokonaniu płatności.

 7. Zdjęcie powinno spełniać wymogi takie same lub najbardziej zbliżone do zdjęć zawartych w dokumentach tożsamości tj. powinno być aktualne, na zdjęciu osoba nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają jej rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie nie powinno przekraczać 2 MB, oraz powinno spełniać minimalne wymiary 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG. 

 8. Brak przesłania zdjęcia do powyższej daty uniemożliwia wyrobienie Karnetu, oraz oznacza brak możliwości uczestnictwa w Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Zdjęcie zostanie wydrukowane na docelowym Karnecie i będzie wykorzystywane do celów identyfikacji posiadacza Karnetu, zapobiegania nadużyciom jak również zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa Festiwalu. Wszystkie Karnety muszą zawierać wyraźne i aktualne zdjęcie twarzy Uczestnika, nieodpowiednie lub nieaktualne zdjęcie może spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu. Przesłanie nieodpowiedniego zdjęcia może opóźnić wydanie Karnetu lub spowodować odmowę uczestnictwa w Festiwalu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Karnet może być wykorzystywana wyłącznie przez danego Uczestnika, którego dane osobowe są zgodne z danymi zamieszczonymi na Karnecie. Karnetu nie można przekazywać ani pożyczać innym osobom, nie może być również wykorzystywana w celu uzyskania Wejściówek i korzyści dla jakichkolwiek innych osób.

 11. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających wprowadzanie danych bez ingerencji człowieka. Organizator zastrzega prawo do anulowania Karnetów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

 12. Sprzedaż Karnetów trwa do 24 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania puli Karnetów. Liczba „Karnetów” jest ograniczona. Karnet sprzedawane są w cenie 250 zł od 1 marca 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r.

 13. “Organizator” zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży „Karnetów” w każdej chwili bez podania przyczyny.

 14. Zakupiony „Karnet” można odebrać wyłącznie w Kinotece w Centrum Festiwalowym od 11 maja 2023 r. od 15:00 do 20:00 (dnia poprzedzającego start festiwalu) do 21 maja 2023 r. (daty zakończenia warszawskiej edycji festiwalu). Zakupiony Karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której dane został zakupiony Karnet za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem lub jej pełnomocnik albo osoba posiadająca potwierdzenie zakupu Karnetu.

 15. Karnety mogą być weryfikowane podczas trwania Festiwalu pod kątem zgodności danych zawartych na Karnecie z danymi posiadacza tego Karnetu. Posiadacz Karnetu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji danych. W przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na Karnecie różnią się od danych posiadacza Karnetu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Festiwal oraz wydania jej Wejściówki.  

 16. Uczestnicy posiadający Karnety są uprawnieniu do odbioru „Wejściówek” na seanse filmowe. „Wejściówki” będą do odbioru w „Centrach Festiwalowych” we wszystkich festiwalowych kinach. Pula „Wejściówek” na poszczególne seanse dla osób posiadających „Karnety” jest ograniczona i niezależna od puli biletów sprzedawanych przez kasy kin. Brak otrzymania „Wejściówki” z powodu wyczerpania ich puli nie zamyka jednoznacznie drogi do obejrzenia filmu  w innym terminie, ponieważ tytuły filmowe na festiwalu będą prezentowane kilka razy.

 17. „Wejściówki” odbiera się na seanse na dany dzień i dzień następny – nie ma możliwości odbioru ani rezerwacji "Wejściówek” na kolejne dni. 

 18. Na jeden Karnet przysługuje jedna „Wejściówka” na dany seans.

 19. „Organizator” nie przyjmuje zwrotu zakupionych "Karnetów" poza sytuacją zmiany terminu Festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym rozporządzeń rządowych związanych z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W takim wypadku karnety, które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty festiwalu zachowają swoją ważność w nowym terminie, będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby, która zakupiła karnet.

 20. "Karnet" nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia oraz na Galę wręczenia nagród i ewentualne biletowane wydarzenia specjalne, jak np. koncerty i spotkania mistrzowskie 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

 21. Uczestników ”Festiwalu”, obowiązuje regulamin „Festiwalu” opublikowany pod adresem: REGULAMIN 20. MDAG, w którym zawarte są szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach Festiwalu.

 22. Każdej osobie wypełniającej formularz, dokonującej zakupu Karnetu bądź Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 23. Reklamacje dotyczące wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe, imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji.

 24. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź nastąpi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).

 25. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Organizator niezwłocznie wezwie osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 26. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.

 27. Prawem właściwym do stosunków prawnych jest prawo polskie.

 28. Osoby korzystające z usług Organizatora ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

 29. Dane osobowe podane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie Polityka prywatności. Postanowienia Polityki prywatności są integralną częścią Regulaminu.

 30. Administratorem danych osobowych jest Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 (dalej jako "Organizator").  Zgodnie    z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: Organizator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek w następujących celach będących realizacją następujących prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (i) umożliwieniu Pani/Panu uczestnictwa w 20. warszawskiej edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, oraz zamieszczeniu danych osobowych w tym wizerunku na zindywidualizowanym identyfikatorze (Karnecie) - co jest konieczne do zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa Festiwalu.

 31. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją, szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 32. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 33. Organizator lub Operator przekazuje Operatorom systemów płatniczych dane osobowe oraz zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem w ramach systemu sprzedaży elektronicznej, a także w celu wypełnienia przez Operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 35. „Organizator” zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.

 36. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza  dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych  danych osobowych w tym imienia i nazwiska jak również wizerunku. Udostępnienie danych osobowych w tym wizerunku jest dobrowolne,  ale jest warunkiem uczestnictwa w 20. warszawskiej edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

Zasady funkcjonowania karnetów 20. warszawskiej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

 

20. edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 r.

 

Karnet na 20. warszawską edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity to identyfikator upoważniający do wstępu na pokazy filmowe odbywające się w warszawskich kinach, w których pokazywane są filmy z programu 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

 

Zasady zakupu karnetu:

 • Sprzedaż karnetów, kupowanych dla osób, która dokonują płatności, rozpoczyna się 1 marca 2023 r. i trwa do 24 kwietnia 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.

 • Sprzedaż karnetów odbywa się poprzez stronę internetową eventim.pl oraz mdag.pl.

 • Jeśli kupujesz karnet, skorzystaj z tego formularza: KUP KARNET

 • Możesz kupić karnet dla siebie a także dla kogoś - zaznaczając odpowiednią liczbę karnetów do zakupu (max 4) i wypełniając imiona i nazwiska osób, które mają otrzymać karnet.

 • Wszystkie karnety zakupione dla innych osób, będą wysłane na skrzynkę mailową osoby kupującej.

 • Zakup karnetu zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu czterech dni od momentu zaksięgowania wpłaty.

 • Należność za karnety należy wpłacić od razu po złożeniu zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie. Nieopłacone zamówienia będą automatycznie anulowane.

 • Osoba, która kupiła lub otrzymała Karnet, zobowiązana jest do przesłania zdjęcia portretowego o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, o minimalnych wymiarach 400x400 pikseli, w formacie PNG, GIF lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela „Karnetu”, organizatorowi na adres mailowy: ewelina@againstgravity.pl nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 r.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży karnetów w każdej chwili bez podania przyczyny.

 • Karnety można kupić wyłącznie na edycję festiwalu w Warszawie. Karnety kupione na festiwal w Warszawie nie obowiązują w innych festiwalowych miastach.

 • Karnet jest spersonalizowany. Niedozwolone jest przekazywanie swojego Karnetu innej osobie.

 • Organizator nie przyjmuje zwrotu karnetów, poza sytuacją zmiany terminu festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym rozporządzeń rządowych związanych z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W takim wypadku karnety, które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty festiwalu zachowają swoją ważność w nowym terminie, będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby, która zakupiła karnet.

 

Czy można zwrócić zakupiony karnet?

Organizator nie przyjmuje zwrotu karnetów, poza sytuacją zmiany terminu festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym rozporządzeń rządowych związanych z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W takim wypadku karnety, które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty festiwalu zachowają swoją ważność w nowym terminie, będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby, która zakupiła karnet.

W tym roku widzowie będą mogli kupić karnety, umożliwiające wstęp na projekcje i wydarzenia festiwalu w Warszawie. Karnetów nie można kupić na edycje odbywające się w pozostałych miastach. Karnety kupione na festiwal w Warszawie nie obowiązują w innych festiwalowych miastach.

 

Kiedy odbędzie się warszawska edycja festiwalu?

20. edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 r.

 

Cena karnetu:

Cena karnetów wynosi 250 zł.

Warunki odbioru karnetów:

Karnet jest imienny oraz zawiera wizerunek osoby. Aby móc skorzystać z karnetu podczas festiwalu, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie płatności najpóźniej do 24 kwietnia 2023 r. jak również przesłanie zdjęcie Uczestnika które zostanie umieszczone na ”Karnecie”. Zdjęcie posłuży do identyfikacji właściciela „Karnetu”,. Zdjęcie należy wysłać Organizatorowi na adres mailowy: ewelina@againstgravity.pl nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 r. Wiadomość e-mail ze zdjęciem powinna zawierać w tytule: "Karnet + imię i nazwisko”, w treści maila należy podać numer zamówienia, który jest widoczny w elektronicznym bilecie Ticketdirect, który można pobrać po dokonaniu płatności.

 

Jak odebrać zarejestrowany karnet?

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz przesłaniu zdjęcia uczestnika - karnet będzie można odebrać wyłącznie w Kinotece w Centrum Festiwalowym od 11 maja 2023 r. od 15:00 do 20:00 (dnia poprzedzającego start festiwalu) do 21 maja 2023 r. (daty zakończenia warszawskiej edycji festiwalu). Zakupiony Karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której dane został zakupiony Karnet za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem lub jej pełnomocnik albo osoba posiadająca potwierdzenie zakupu Karnetu.   

 

Jak funkcjonuje karnet podczas festiwalu?

 • Osoby posiadające karnety zyskują wstęp na projekcje w Warszawie poprzez  odebranie wejściówki na dany seans.

 • Wejściówki dla osób posiadających karnety będą do odbioru w Centrach Festiwalowych we wszystkich festiwalowych kinach w Warszawie.

 • Wejściówki odbiera się na seanse na dany dzień i dzień następny – nie ma możliwości odbioru ani rezerwacji wejściówek na kolejne dni.

 • Na jeden karnet przysługuje jedna wejściówka na dany seans.

 • Karnet nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia. Na Galę wręczenia nagród i ewentualne biletowane wydarzenia specjalne, jak np. koncerty i spotkania mistrzowskie 20. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, osoby posiadające Karnet obowiązuje odbiór bezpłatnej wejściówki w Centrum Festiwalowym w Kinotece. Ilość bezpłatnych wejściówek na dane wydarzenie może być ograniczona.

 • Pula wejściówek na poszczególne seanse dla osób posiadających karnety jest ograniczona i niezależna od puli biletów sprzedawanych przez kasy kin. Nie zamyka to drogi do obejrzenia filmu, ponieważ tytuły na festiwalu będą prezentowane kilka razy.

 • Karnet jest zindywidualizowany. Niedozwolone jest przekazywanie swojego Karnetu innej osobie.

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK